Zapisz się do newslettera
Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Informujemy, iż nasi Klienci mogą liczyć na pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych. Dane osobowe, które przekazywane są przez Klientów w procesie rejestracji oraz/lub podczas dokonywania zakupów, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”). Dane osobowe przechowujemy zapewniając pełne bezpieczeństwo. Do bazy danych dostęp posiadają wyłącznie pracownicy firmy Agmako.

*Administrator danych:

1. Administratorem danych, w rozumieniu przepisów RODO jest AGMAKO CHMIELEWSKI MROZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w : ul. Włościańska 12, 01-710 Warszawa, NIP: 1180068571

2. Dane kontaktowe Administratora danych:

ul. Włościańska 12, 01-710 Warszawa

adres email: kontakt@agmako-sklep.pl

*Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

1. Dane osobowe pobierane są i przetwarzane w celu stworzenia indywidualnych kont na platformie agmako-sklep.pl do zawarcia i realizacji umowy kupna sprzedaży, w tym wysyłki na wskazany przez Klienta adres i ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

2. AGMAKO Chmielewski Mrozińska SP.J ma prawo wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych, czyli przesyłania informacji dotyczących oferty, promocji oraz Newslettera za pomocą e-mail lub SMS jedynie na określonych warunkach:

 1. wyłącznie kiedy Klient wyraził na to zgodę, zapisując adres do Newslettera - podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt z firmą Agmako pod adresami: ul. Włościańska 12, 01-710 Warszawa lub kontakt@agmako-sklep.pl,

 2. zgoda na otrzymywania newslettera e-mail/SMS wyrażana jest:
  a. podczas rejestracji Konta na platformie agmako-sklep.pl
  b. podczas wpisania adresu email w specjalnym okienku na stronie Sklepu,

 3. Zgodna na otrzymywanie newslettera e-mail/SMS wyrażana jest w momencie potwierdzenia adresu email, przesłanego wiadomością email. 

3. Platforma sprzedażowa agmko-sklep.pl może wykorzystywać dane osobowe do tworzenia Grup Klientów. Konta przypisywane będą do grup na podstawie rejestracji jako klient hurtowy lub detaliczny oraz  historii zakupowej. Do Grup klientów będą kierowane celowe informacje i komunikaty o towarach i usługach.

4. W celach rozwijania, ulepszania oraz monitorowania świadczonych usług platformy sprzedażowej agmako-sklep.pl dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane do innych celów niż wyżej wymienione – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Dane osobowe Klientów w innych przypadkach przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w wyraźnie określonym celu. 

*Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne w zakresie, w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

 2. Umowa kupna sprzedaży lub rejestracji w Sklepie nie może być zawarta w przypadku braku podania przez Klienta wymaganych danych. 

*Informacje o odbiorcach danych osobowych Klientów

1.  Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku z działalnością handlową platformy sprzedażowej agmako-sklep.pl, czyli realizacji umowy kupna –sprzedaży, w tym wysyłki na adres Klienta, mogą być udostępniane pewnym, następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom wspierającym działalność oraz wykonującym czynności niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówień złożonych w ramach platformy sprzedażowej agmako-sklep.pl , takim jak operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,

 2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,

 3. podmiotom wspierającym działalność firmy AGMAKO Chmielewski Mrozińska sp.j. takim jak firmy windykacyjne, kancelarie prawne, KRD.

*Okres przetwarzania danych osobowych

1. AGMAKO Chmielewski Mrozińska sp.j na platformie sprzedażowej agmako-sklep.pl przetwarza dane osobowe klientów jedynie przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika oraz do obsługi zamówień. 

2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez platformę sprzedaży agmako–sklep.pl  prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. 

3. W celach marketingowych dane mogą być przetwarzane jedynie do czasu wycofania zgody.

*Prawa Klientów, których dane są pozyskiwane i przechowywane

W wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 nr 2016/679 oraz wchodzącego w związku w w/w w życie RODO Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma określone prawa i możliwości:

 1. prawo dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji,

 2. prawo modyfikacji danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych gdy:
  a. dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane, 
  b. Klient, którego dane dotyczą złożył sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  c. Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 
  d. dane Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. dane Klienta muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:

a. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
b. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której one dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
c. dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

5. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

6. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy: 
a. są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
b. przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany 

7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
a. Klient - osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji 
b. dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany

8. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu wniosku na ww. adres Administratora: pisemnie lub mailowo lub upoważnionemu pracownikowi agmako-sklep.pl 

 

*Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika platformy sprzedaży agmako-sklep.pl

 *Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO. 

 *Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają upoważnieni pracownicy Agmako.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl